ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน   28 ก.ย. 2564 21 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร   28 ก.ย. 2564 20 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงแล.....   28 ก.ย. 2564 18 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ   28 ก.ย. 2564 18 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการ street art ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน   28 ก.ย. 2564 18 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสงขลา   28 ก.ย. 2564 13 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะด้านความปลอดภัยและการ.....   28 ก.ย. 2564 12 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือ.....   28 ก.ย. 2564 10 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะด้านความปลอดภัยและ.....   28 ก.ย. 2564 11 ครั้ง