ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา

20 ธ.ค. 2561      72 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 

 

ด้วยนางสาววิลาวรรณ  โป้บุญส่ง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา  อ้นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา พร้อมพิจารณาเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 36 ราย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้พิการและผู้ดูแลให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลาขึ้นครั้งที่ 1/2562 พร้อมพิจารณาเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 36 ราย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้พิการและผู้ดูแลให้ดียิ่ง และมีนายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้รับคำร้องขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นคนพิการจำนวน 25 รายและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 36 รายเป็นเงิน 1,908,500 บาท ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและตรวจดูสภาพแวดล้อมความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ และนำเสนอข้อมูลของคนพิการและผู้ดูแลดังกล่าวต่อคณะการทำงานพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว จากผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของคนพิการและผู้ดูแลได้อนุมัติเงินกู้เงินประกอบอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 36 รายเป็นเงิน 1,620,000 บาท

นอกจากนี้ที่ในที่ประชุมได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ 4 โครงการประกอบด้วย โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรอบวงเงินสนับสนุน โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด) จำนวน 5 โครงการ , โครงการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ,โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2562 และโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 19 แห่ง