งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27

2 ส.ค. 2562      325 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 หัวข้อ "เกษตรปราณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคใต้ จะจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 หัวข้องาน “เกษตรปราณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ผลงานทางวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทยทางด้านภูมิปัญญาเกษตร สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชนเอกสารดาวน์โหลด

attch_20190802100834_0.pdf ดาวน์โหลด
attch_20190802100834_1.pdf ดาวน์โหลด
attch_20190802100834_2.pdf ดาวน์โหลด
attch_20190802100834_3.pdf ดาวน์โหลด