แบบสำรวจภาวะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรายจังหวัด

5 มิ.ย. 2563      146 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ด้วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดทำแบบสำรวจภาวะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรายจังหวัด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เปิดให้บริการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 เป็นรายวันและประมวลผลภาพรวมของประเทศในแต่ละประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบสำรวจภาวะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวรายจังหวัด และประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของท่านกรอกแบบสำรวจฯ ตาม Link หรือ QR Code